Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0966868856 dinhhuucong.sld@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Trí Lạc Giám đốc Lãnh đạo Sở 0903201699 nguyentrilac.sld@hatinh.gov.vn
3 Lê Thị Mai Hoa Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0912517678 lethimaihoa.sld@hatinh.gov.vn
4 Đặng Văn Dũng Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0904656099 dangvandung.sld@hatinh.gov.vn