Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Bảo trợ xã hội

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293807 nguyenthinga.sld@hatinh.gov.vn
2 Lê Đình Hải Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293806 ledinhhai.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293805 nguyenthigiang.sld@hatinh.gov.vn
4 Lê Thị Hà Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0917715899 lethuha.sld@hatinh.gov.vn
5 Lê Thị Thuý Nhàn Phó trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0912487884 lethithuynhan.sld@hatinh.gov.vn