Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Kế hoạch - Tài chính

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Đào Quang Hưng Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 0912583763 daoquanghung.sld@hatinh.gov.vn
2 Lê Thị Ái Hoa Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính lethiaihoa.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Trà Giang Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính nguyenthitragiang.sld@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Hồng Lam Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính tranthihonglam.sld@hatinh.gov.vn
5 Trương Thị Hoài Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính truongthihoai.sld@hatinh.gov.vn