Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Lao động - Việc làm

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Vương Thị Thơm Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293826 vuongthithom.sld@hatinh.gov.vn
2 Trần Huy Giáp Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293825 tranhuygiap.sld@hatinh.gov.vn
3 Trần Văn Dũng Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293824 tranvandung.sld@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Kim Xuyến Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm 0944367888 nguyenkimxuyen.sld@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Thái Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm 0919715859 nguyenxuanthai.sld@hatinh.gov.vn