Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Người có công

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Lê Thị Thương Chuyên viên Phòng Người có công 09132293823 lethithuong.sld@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Phương Chuyên viên Phòng Người có công 09132293822 nguyenthihongphuong.sld@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Thục Nga Chuyên viên Phòng Người có công 09132293821 tranthithucnga.sld@hatinh.gov.vn
4 Đặng Công Nam Phó trưởng phòng Phòng Người có công 0919658377 dangcongnam.sld@hatinh.gov.vn
5 Phạm Văn Công Trưởng phòng Phòng Người có công 0914121386 phamvancong.sld@hatinh.gov.vn