Lịch làm việc SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
Home
Thứ bảy, ngày 20-07-2024
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 7 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Kế hoạch-Tài chính
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Thanh tra Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Lao động - Việc làm
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Giáo dục nghề nghiệp
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng BTXH- Trẻ em - BĐG
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Người có công
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)