Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Danh sách thư điện tử

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Lê Thị Mai Hoa Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở lethimaihoa.sld@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Trí Lạc Giám đốc Lãnh đạo Sở nguyentrilac.sld@hatinh.gov.vn
3 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở dinhhuucong.sld@hatinh.gov.vn
4 Trương Thị Dung Chuyên viên Thanh tra sở truongthidung.sld@hatinh.gov.vn
5 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Phòng Phòng chống TNXH phamthinhung.sld@hatinh.gov.vn
6 Lê Đình Sơn Phó Chánh Văn phòng Văn phòng ledinhson.sld@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Quốc Anh Chuyên viên Văn phòng nguyenquocanh.sld@hatinh.gov.vn
8 Ngô Thị Kiều Oanh Chuyên viên Văn phòng ngothikieuoanh.sld@hatinh.gov.vn
9 Đặng Công Nam Phó trưởng phòng Phòng Người có công dangcongnam.sld@hatinh.gov.vn
10 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
11 Ngô Thị Tâm Tình Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính ngotamtinh.sld@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Trà Giang Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính nguyenthitragiang.sld@hatinh.gov.vn
13 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng phòng Phòng Phòng chống TNXH nguyenhuuhuong.sld@hatinh.gov.vn
14 Hoàng Thị Duyên Cán sự Phòng Phòng chống TNXH hoangthiduyen.sld@hatinh.gov.vn
15 Trần Thị Thục Nga Chuyên viên Thanh tra sở tranthithucnga.sld@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Thanh tra sở nguyenthihuyen.sld@hatinh.gov.vn
17 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh thanh tra Thanh tra sở nguyenvanduc.sld@hatinh.gov.vn
18 Đào Quang Hưng Chánh thanh tra Thanh tra sở daoquanghung.sld@hatinh.gov.vn
19 Trần Văn Dũng Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm tranvandung.sld@hatinh.gov.vn
20 Trần Huy Giáp Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm tranhuygiap.sld@hatinh.gov.vn
21 Nguyễn Thị Thư Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm nguyenthithu.sld@hatinh.gov.vn
22 Vương Thị Thơm Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm vuongthithom.sld@hatinh.gov.vn
23 Võ Thi Linh Nhâm Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm vothilinhnham.sld@hatinh.gov.vn
24 Đặng Văn Dũng Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm dangvandung.sld@hatinh.gov.vn
25 Đinh Thị Thuỳ Dương Chuyên viên Phòng Người có công dinhthithuyduong.sld@hatinh.gov.vn
26 Lê Thị Ái Hoa Chuyên viên Phòng Người có công lethiaihoa.sld@hatinh.gov.vn
27 Lê Thị Thương Chuyên viên Phòng Người có công lethithuong.sld@hatinh.gov.vn
28 Phan Xuân Thắng Chuyên viên Phòng Người có công phanxuanthang.sld@hatinh.gov.vn
29 Phạm Văn Công Trưởng phòng Phòng Người có công phamvancong.sld@hatinh.gov.vn
30 Trần Thanh Bình Phó trưởng phòng Phòng Phòng chống TNXH tranthanhbinh.sld@hatinh.gov.vn