SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 Phòng Kế hoạch-Tài chính 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Thanh tra Sở 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 Phòng Lao động - Việc làm 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Phòng Giáo dục nghề nghiệp 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 Phòng BTXH- Trẻ em - BĐG 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Phòng Người có công 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
1
 • Văn phòng
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kế hoạch-Tài chính
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Thanh tra Sở
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Lao động - Việc làm
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Giáo dục nghề nghiệp
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng BTXH- Trẻ em - BĐG
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Người có công
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • 1