Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 13-10-2023 07:28
770 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt, ngoài việc cụ thể hóa hệ thống các chính sách xã hội của trung ương, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết với hệ thống các chính sách phù hơp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực sự mang tính chiến lược, đột phá góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

. . . . .
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: