Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Thông tin liên hệ

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Mai Lê Thuộc Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở mailethuoc.sld@hatinh.gov.vn
2 Phan Tấn Linh Giám đốc Lãnh đạo Sở phantanlinh.sld@hatinh.gov.vn
3 Đặng Văn Dũng Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0904656099 dangvandung.sld@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng 09132293829 nguyenthihuyen.sld@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Hồng Lam Kế toán viên Thanh tra sở 09132293803 tranthihonglam.sld@hatinh.gov.vn
6 Ngô Thị Kiều Oanh Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 09132293811 ngothikieuoanh.sld@hatinh.gov.vn
7 Trương Thị Dung Chuyên viên Thanh tra sở 09132293828 truongthidung.sld@hatinh.gov.vn
8 Đinh Thị Thùy Dương Chuyên viên Thanh tra sở 09132293827 dinhthithuyduong.sld@hatinh.gov.vn
9 Vương Thị Thơm Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293826 vuongthithom.sld@hatinh.gov.vn
10 Trần Huy Giáp Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293825 tranhuygiap.sld@hatinh.gov.vn
11 Trần Văn Dũng Chuyên viên Phòng Lao động - Việc làm 09132293824 tranvandung.sld@hatinh.gov.vn
12 Lê Thị Thương Chuyên viên Phòng Người có công 09132293823 lethithuong.sld@hatinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Hồng Phương Chuyên viên Phòng Người có công 09132293822 nguyenthihongphuong.sld@hatinh.gov.vn
14 Trần Thị Thục Nga Chuyên viên Phòng Người có công 09132293821 tranthithucnga.sld@hatinh.gov.vn
15 Lê Văn Thuần Chuyên viên Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 09132293820 levanthuan.sld@hatinh.gov.vn
16 Hoàng Thị Duyên Cán sự Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 09132293819 hoangthiduyen.sld@hatinh.gov.vn
17 Trần Thị Minh Thơ Cán sự Văn phòng 09132293818 tranthitho.sld@hatinh.gov.vn
18 Phan Thị Thắm Chuyên viên Văn phòng 09132293817 phanthitham.sld@hatinh.gov.vn
19 Đồng Thị Nhân Chuyên viên Văn phòng 09132293816 dongthinhan.sld@hatinh.gov.vn
20 Trần Thị Hiền Thủ quỹ Văn phòng 09132293815 tranthihien.sld@hatinh.gov.vn
21 Dương Hữu Đức Lái xe Văn phòng 09132293814 duonghuuduc.sld@hatinh.gov.vn
22 Dương Anh Hà Lái xe Văn phòng 09132293813 duonganhha.sld@hatinh.gov.vn
23 Nguyễn Văn Hùng Lái xe Văn phòng 09132293812 nguyenvanhung.sld@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293810 nguyenthithanhquy.sld@hatinh.gov.vn
25 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293809 trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Hải Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293808 nguyenthihailinh.sld@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293807 nguyenthinga.sld@hatinh.gov.vn
28 Lê Đình Hải Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293806 ledinhhai.sld@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội 09132293805 nguyenthigiang.sld@hatinh.gov.vn
30 Trương Thị Hoài Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 09132293804 truongthihoai.sld@hatinh.gov.vn