Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 18/KH-SLĐTBXH 12/03/2024 KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2 2482/SLĐTBXH-BTXH 14/09/2023 Về việc đề nghị báo giá In ấn
3 2483/SLĐTBXH-BTXH 14/09/2023 Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
4 2484/SLĐTBXH 14/09/2023 Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
5 383/KH-UBND 12/09/2023 KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông lâm ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
6 1401/SLĐTBXH-KHTC 24/05/2023 Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
7 35/HD-HĐTĐKT 14/04/2023 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo giai đoạn 2021 - 2025
8 968 11/04/2023 Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
9 4117/SLĐTBXH-KHTC 15/12/2022 CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
10 4118/SLĐTBXH-BTXH 15/12/2022 CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
11 4019 08/12/2022 Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
12 2454 02/12/2022 QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13 12600/QĐ-SLĐTBXH 10/11/2022 Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
14 329/KH-SLĐTBXH 31/10/2022 Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 như sau:
15 401/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh
16 400/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 3107 17/10/2022 Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025
18 12345 10/10/2022 Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
19 10/10/2022 QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
20 10647/QĐ-SLĐTBXH 23/09/2022 QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
21 2275/SLĐTBXH-VP 23/08/2022 Công văn chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2022
22 8056/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Quà thắp hương liệt sĩ và quà tặng NCC
23 72/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025
24 12345 06/07/2022 Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 2/2022
25 06/07/2022 QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 2/2022
26 791/QĐ-TTg 04/07/2022 nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022.
27 6979/QĐ-SLĐTBXH 01/07/2022 QĐ công bố công khai dự toán ngân sách Văn phòng Sở năm 2022
28 102/BC-SLĐTBXH 30/06/2022 Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 lĩnh vực lao động, ngƣời có công và xã hộ
29 213/KH-UBND 17/06/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
30 5223/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
  1 2 3 4 5
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: