Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Hà Thị Lựu Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0912910222 hathiluu.sld@hatinh.gov.vn
2 Phan Văn Sâm Trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0913674569 phanvansam.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hải Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới nguyenthihailinh.sld@hatinh.gov.vn
4 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới nguyenthithanhquy.sld@hatinh.gov.vn