Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293810 nguyenthithanhquy.sld@hatinh.gov.vn
2 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293809 trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hải Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 09132293808 nguyenthihailinh.sld@hatinh.gov.vn
4 Hà Thị Lựu Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0912910222 hathiluu.sld@hatinh.gov.vn
5 Phan Văn Sâm Trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0913674569 phanvansam.sld@hatinh.gov.vn