Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Lê Văn Thuần Chuyên viên Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 09132293820 levanthuan.sld@hatinh.gov.vn
2 Hoàng Thị Duyên Cán sự Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 09132293819 hoangthiduyen.sld@hatinh.gov.vn
3 Trần Phi Long Phó trưởng phòng Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 0912442462 tranphilong.sld@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng phòng Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 0913043273 nguyenvansy.sld@hatinh.gov.vn