Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Thanh tra sở

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Trần Thị Hồng Lam Kế toán viên Thanh tra sở 09132293803 tranthihonglam.sld@hatinh.gov.vn
2 Trương Thị Dung Chuyên viên Thanh tra sở 09132293828 truongthidung.sld@hatinh.gov.vn
3 Đinh Thị Thùy Dương Chuyên viên Thanh tra sở 09132293827 dinhthithuyduong.sld@hatinh.gov.vn
4 Võ Thi Linh Nhâm Phó Chánh thanh tra Thanh tra sở 0911099179 vothilinhnham.sld@hatinh.gov.vn
5 Đinh Viết Quyền Chánh Thanh tra Thanh tra sở 0916459789 dinhvietquyen.sld@hatinh.gov.vn