Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn phòng

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng 09132293829 nguyenthihuyen.sld@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Minh Thơ Cán sự Văn phòng 09132293818 tranthitho.sld@hatinh.gov.vn
3 Phan Thị Thắm Chuyên viên Văn phòng 09132293817 phanthitham.sld@hatinh.gov.vn
4 Đồng Thị Nhân Chuyên viên Văn phòng 09132293816 dongthinhan.sld@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Hiền Thủ quỹ Văn phòng 09132293815 tranthihien.sld@hatinh.gov.vn
6 Dương Hữu Đức Lái xe Văn phòng 09132293814 duonghuuduc.sld@hatinh.gov.vn
7 Dương Anh Hà Lái xe Văn phòng 09132293813 duonganhha.sld@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Văn Hùng Lái xe Văn phòng 09132293812 nguyenvanhung.sld@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 0945061978 nguyenquocanh.sld@hatinh.gov.vn
10 Ngô Thị Tâm Tình Chánh Văn phòng Văn phòng 0942101176 ngotamtinh.sld@hatinh.gov.vn
11 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 09132293803 nguyenvanduc.sld@hatinh.gov.vn