Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Thông tin về Ngân sách

QĐ công khai dự toán NSNN năm 2023

07-03-2023
Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023
Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN ngành Lao động - TBXH năm 2021

Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN ngành Lao động - TBXH năm 2021

26-09-2022
Ngày 23/9/2022, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 10648/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách và các nguồn khác năm 2022 của Sở Lao động - TBXH

Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020

19-03-2021
Công bố công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh
  0
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: