Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Chỉ đạo điều hành

Yêu cầu báo giá tuyên truyền chính sách Người có công

29-11-2023
Đề nghị báo giá thực hiện tuyên truyền chính sách Người có công

Yêu cầu báo giá gói thầu In tài liệu tuyên truyền về chính sách người có công

20-11-2023
Yêu cầu báo giá gói thầu In tài liệu tuyên truyền về chính sách người có công

Thực hiện Thông báo số 169/TBVPCP, kế hoạch số 221/KH-UBND

26-06-2023
Thực hiện Văn bản số 2470/UBND-NC1 ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ 4 ngày 19/4/2023 và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 14/6/2023 về khắc phục tồn tại, hạn chế và duy trì, cải thiện, nâng cao các chỉ số: PAR...

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

24-02-2023
Thực hiện Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau

Về việc điều chỉnh phân công tạm thời Lãnh đạo phụ trách Lĩnh vực Người có công

21-02-2023
Về việc điều chỉnh phân công tạm thời Lãnh đạo phụ trách Lĩnh vực Người có công theo Quyết định số 2930/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/4/2021
  0 1 2 3 4
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: