Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND

Đăng ngày 02-06-2023 00:00
45 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-HĐND ngày 25/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII; Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Văn bản số 2694/UBND-TH1 ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với 02 nội dung cụ thể như sau: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về mức hỗ trợ, cụ thể thay thế cụm từ “… theo mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..” thành “… theo mức chi phí đào tạo hoặc mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..”; (2) Về bổ sung hồ sơ và trình tự thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND: Một số chính sách quy định tại Điều 4, 5, 6 của Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND còn thiếu phần quy định về hồ sơ và quy trình thực hiện. Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cho ý kiến góp ý, hồ sơ xin ý kiến góp ý gồm: 1. Báo cáo đánh giá tác động chính sách khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình việc dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND (kèm theo 03 biểu mẫu). 2. Dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 3. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

. . . . .
Cùng chuyên mục
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: