Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quy định mới về thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

27-07-2023
Ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, trong đó quy định về thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định mới về thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự

27-07-2023
Ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, trong đó có quy định về Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức và xếp lương đối với người hoàn thành...

Bổ sung một số ngành nghề học nặng nhọc, độc hại mới áp dụng từ 30/7/2023

21-07-2023
Ngày 15/6/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân

18-07-2023
Ngày 17/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đó quy định về quyền của chủ thể dữ liệu trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023

18-07-2023
Ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

07-07-2023
Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài...

Thanh toán không dùng tiền mặt

06-07-2023
Trong xã hội hiện đại và phát triển ngày nay, việc tiêu tiền mặt đã nảy sinh nhiều bất cập như: Bất tiện khi giao dịch với số lượng lớn, độ an toàn không cao cũng như bảo quản khó khăn. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đã thúc đẩy việc mở rộng các hình thức thanh toán...

Tăng 12,5% đến 20,8% lương hưu từ 01/7/2023 với 09 nhóm đối tượng

04-07-2023
Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Chính sách nổ bật có hiệu lực từ tháng 7

01-07-2023
Mộ số chính sách mới được áp dụng từ ngày 01/7/2023 cụ thể thư sau:

Ba nhóm đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế

05-06-2023
Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Điểm đáng chú ý, Nghị định quy định 3 nhóm đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Quy định mới về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đi làm việc tại Hàn Quốc

05-06-2023
Ngày 01/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc...

Nhiều trợ cấp cho người lao động sẽ tăng theo lương cơ sở

17-05-2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Không chỉ tiền lương của cán cán bộ, công chức, viên chức và...

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng

16-05-2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

08-05-2023
Ngày 04/5/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Quy định các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân

21-04-2023
Ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC

04-04-2023
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...

Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

14-02-2023
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 14/02/2023 về việc Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

17-10-2022
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

11-10-2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn một số nội dung Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0

11-10-2022
Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
  1 2 3 4 5 6
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: